garcon dans un lit hopital

DKV Hospi Essential

Over verzekeringenDKV Hospi Essential

De belangrijkste waarborgen
Geen plafond

Geen algemeen plafond

Hospitalisatie met overnachting

Hospitalisatie met overnachting

Volledig terugbetaald, mits persoonlijke bijdrage van € 200 per hospitalisatie in een eenpersoonskamer

Onbeperkte terugbetaling

Terugbetaling van ereloon-, materiaal- en kamersupplementen

Tenzij de kamer wordt beschouwd als een luxekamer, studio, etc. 

Daghospitalisatie

Daghospitalisatie

Volledig terugbetaald bij opname in een tweepersoonskamer

Pre & post hospitalisation

Dekking 30 dagen voor en 90 dagen na de hospitalisatie

Kraamzorg/-hulp

Terugbetaling van kraamzorg/-hulp 

Serious Illnesses

Terugbetaling het hele jaar door van ambulante medische kosten van 33 Zware Ziekten 

Niet-medische zorgondersteuning

Terugbetaling van niet-medische zorgondersteuning tijdens de posthospitalisatieperiode na een opname voor een Zware Ziekte

Medi-Card

Rechtstreekse betaling van de ziekenhuisfactuur door DKV aan het ziekenhuis dankzij de Medi-Card®

Waiting period1

Wachttijd van 12 maanden voor tandheelkundige behandelingen na ziekte of ongeval

De belangrijkste uitsluitingen
 • Voorafbestaande aandoeningen of symptomen bij het afsluiten van het contract
 • Professionele sportbeoefening
 • Vitaminen, voedingssupplementen en mineralen
 • Drugsgebruik
 • Esthetische behandelingen
 • Contraceptie
 • Vaccinatie
 • Sterilisatie
 • Medisch begeleide vruchtbaarheidsbehandelingen

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.
Voor meer informatie en vooraleer u een van deze producten onderschrijft, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen.

Ik analyseer hier mijn behoeften 

Ik beantwoord enkele vragen die me zullen helpen de verzekering te vinden die het best beantwoordt aan mijn gezondheidsbehoeften. Ik geniet van een gepersonaliseerde aanbeveling en van de mogelijkheid om online het(de) aanbevolen product(en) te onderschrijven.

Beginnen

Ik bereken snel mijn premie

Ik geef mijn postcode en geboortejaar op om het bedrag van mijn verzekeringspremie te berekenen. Deze indicatieve premie houdt in dit stadium geen rekening met mijn gezondheidstoestand.

Berekenen

De waarborgen in detail
 • Hospitalisaties met overnachting worden volledig terugbetaald (mits persoonlijke bijdrage van € 200 per hospitalisatie in een eenpersoonskamer)1.
 • Ereloonsupplementen worden volledig terugbetaald tot 3 keer het conventietarief.
 • Materiaal- en kamersupplementen worden volledig terugbetaald, tenzij de kamer wordt beschouwd als een luxekamer, studio, suite, etc.
 • Daghospitalisaties worden volledig terugbetaald bij opname in een tweepersoonskamer1. Daghospitalisaties in een eenpersoonskamer worden niet gedekt. 
 • Volledige terugbetaling van je medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na de hospitalisatie. Geneesmiddelen, verbanden en medisch materiaal worden terugbetaald aan 80%2.
 • Kraamzorg/-hulp: terugbetaling tot € 500 per jaar en per verzekerde van kraamzorg/-hulp (postnatale zorgen die thuis verstrekt worden aan de moeder, de pasgeborene en het gezin door een erkende Belgische zorgverstrekker (kraamzorginstelling)).
 • Volledige terugbetaling het hele jaar door van ambulante medische kosten van 33 Zware Ziekten tot € 10.000 per jaar en per verzekerde, zelfs zonder hospitalisatie. Geneesmiddelen, verbanden en medisch materiaal worden terugbetaald aan 80%2.
 • Niet-medische zorgondersteuning: terugbetaling tot € 100 per jaar en per verzekerde van niet-medische zorgondersteuning (dagelijkse lichaamszorg, huishoudelijke hulp en kinder-/dierenoppas) tijdens de posthospitalisatieperiode na een opname voor een Zware Ziekte.
 • DKV Assistance: bijstand en repatriëring bij dringende, onvoorziene en niet-geplande hospitalisaties binnen de EU.
 • Medi-Card®: je ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks door DKV  aan het ziekenhuis betaald.   
 • Medi-Card® AssurPharma: laat toe dat de apotheker (aangesloten bij AssurPharma) je BVAC-attesten rechtstreeks doorstuurt naar DKV voor terugbetaling.  
 • AssurMed: je raadplegingen bij huisarts, kinesist en tandarts worden sneller terugbetaald, als deze binnen de pre- of posthospitalisatieperiode vallen of als het om kosten gelinkt aan Zware Ziekten gaat.
 • Wachttijd: 12 maanden voor tandheelkundige behandeling na ziekte of ongeval.

 

 

Het terugbetalingspercentage wordt verlaagd tot 50% voor hospitalisatie, pre- en posthospitalisatieperiode en Zware Ziekten indien de wettelijke ziekteverzekering helemaal niet tussenkomt (op geen enkele post van de ziekenhuisfactuur).
Geneesmiddelen, verbanden en medisch materiaal: terugbetalingspercentage verlaagd tot 40% indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt. 

Heb je een vraag?

Je Medi-Card® is je betalingsmethode bij opname in sommige ziekenhuizen. Overhandig je Medi-Card® bij opname aan het onthaal en DKV doet dan de rest, en zal je factuur rechtstreeks betalen aan het ziekenhuis. Op onze website dkv.be vind je de lijst van de ziekenhuizen die de Medi-Card® aanvaarden. Het telefoonnummer van DKV Assistance vind je ook terug op de Medi-Card® en op onze DKV App.

Je Medi-Card® kan ook nuttig zijn tijdens je bezoek aan de apotheker als je hospitalisatieverzekering medische kosten dekt voor en na hospitalisatie of als je een verzekering ambulante kosten (type DKV Medi Pack of DKV A2(+)) hebt. AssurPharma is het resultaat van ons samenwerkingsproject met Belgische apothekers. Met deze dienst kan je je apothekersbriefjes - de "BVAC-attesten" - veilig en digitaal door je apotheker naar ons opsturen. Deze dienst is gekoppeld aan je Medi-Card® voor een hospitalisatieverzekering, of aan je Medi-Card® AssurPharma voor een verzekering ambulante kosten.

Het is niet nodig om DKV vooraf te contacteren.
Bij gebruik van je Medi-Card® ontvang je van het ziekenhuis een opname document ter bevestiging.

Voor een correcte werking van de Medi-Card® raden wij aan het volgende te controleren:

 • Zijn er nog achterstallige premiebetalingen?
 • Zijn je oude dossiers afgehandeld?
 • Aanvaardt het ziekenhuis de Medi-Card®? De volledige lijst van deze ziekenhuizen vind je hier.
 • Zijn er bepaalde uitsluitingen opgenomen in je polis?
 • Is de ingreep medisch noodzakelijk? Niet-medisch noodzakelijke ingrepen (esthetieke ingrepen) zijn immers niet gedekt.

Raadpleeg onze hospitalisatiegids voor meer informatie.

Contacteer ons via het contactformulier om meer te weten te komen over je financiële situatie of de status van je medische dossiers.

Je wacht hier best mee tot de opnamedag zelf.

Als je ziekenhuis de Medi-Card® aanvaardt en als de keuze van de kamer het toelaat, overhandig je je Medi-Card® aan het onthaal. Je ontvangt dan van het ziekenhuis een opname document ter bevestiging.

We raden je aan om vóór je opname na te gaan of je premiebetalingen in orde zijn, of alle oude opnames afgehandeld zijn en of je verzekering dekking biedt aan het doel van je opname en het type kamer dat je hebt gekozen.

Indien je Medi-Card® geweigerd wordt, kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • Er is misschien een achterstallige premie
 • Je polis is niet meer geldig
 • Geweigerde kosten uit een vorige opname werden nog niet terugbetaald
 • Je bent in een ziekenhuis dat de Medi-Card® niet aanvaardt

Contacteer ons indien je Medi-Card® wordt geweigerd. 

De kosten van een baby die in het ziekenhuis moet blijven, worden gedekt, maar niet automatisch. Je mag niet vergeten om de geboorte binnen de 60 dagen aan DKV te melden om je kind in het contract toe te voegen.

Indien je individueel verzekerd bent, gebruik je het aansluitingsdocument en bezorg je ons dit binnen de 60 dagen na de geboorte.

Indien je verzekerd bent in een groepscontract, dien je contact op te nemen met de personeelsdienst of de contactpersoon binnen jouw bedrijf die verantwoordelijk is voor het beheer van het contract.

Indien het ziekenhuis je Medi-Card® niet aanvaardt, volstaat het om ons de factuur te bezorgen om recht te hebben op terugbetaling van gedekte bedragen volgens de voorwaarden van je verzekeringscontract.
Een overzicht van de ziekenhuizen die de Medi-Card® aanvaarden, vind je hier of in je DKV App.

Indien het ziekenhuis een voorschot vraagt, is het waarschijnlijk een van de weinige ziekenhuizen dat de Medi-Card® niet aanvaardt. Dit zorgt ervoor dat je Medi-Card® niet aanvaard wordt bij hospitalisatie. Je dient het voorschot te betalen, maar het zal van je eindfactuur afgetrokken worden. Wij houden vanzelfsprekend wel rekening met het totaal betaalde bedrag. Het voorschot kan ook gevraagd worden voor een prestatie die niet terugbetaald wordt door de RSZ en deel uitmaakt van een rechtstreekse afspraak tussen patiënt en arts, zoals bv esthetische honoraria. In een dergelijk geval kan DKV de rekening niet betalen, aangezien het over prestaties gaat die niet door het contract verzekerd zijn.

Indien je gehospitaliseerd moet worden en je bent je Medi-Card® kwijt, vraag je best zo snel mogelijk een nieuwe Medi-Card® aan.
Indien deze niet tijdig wordt geleverd, kun je in het ziekenhuis bij opname het nummer van je Medi-Card® geven dat dan handmatig wordt ingevoerd.
Anders stuur je ons de factuur van het ziekenhuis op.

Door het gebruik van je Medi-Card® wordt de volledige ziekenhuisfactuur aan ons bezorgd en wij betalen deze volledig voor jou voor zover het kamertype overeenkomst met de waarborgen beschreven in je verzekeringsproduct. Indien er kosten zouden zijn die niet binnen de waarborgen vallen, word je hiervan op de hoogte gebracht en dien je deze terug te betalen. In het algemeen worden niet gedekt: kosten die niet-medische kosten zijn zoals dranken, bijkomende maaltijden of alle andere kosten die niet voldoen aan de compensatiecriteria of die zijn uitgesloten in het verzekeringscontract.

De hospitalisatiefacturen en de ambulante kosten worden apart behandeld omdat er verschillende terugbetalingsvoorwaarden op van toepassing zijn. Je zal dus altijd twee afzonderlijke schadeafrekeningen krijgen, zelfs als je alle kosten gelijktijdig indiende.

Disclamers
 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene en/of Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinformatiefiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
 • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante zorgen, hospitalisatie en inkomensverlies. 
 • Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). 
 • Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be
 • Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.